รับลงโฆษณา

TFRS9 คืออะไรTFRS9 คืออะไร

TFRS9 หมายถึง “Thai Financial Reporting Standards 9” ซึ่งเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยออกโดยสภาการบัญชีไทย (FASB) ซึ่งเป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย

TFRS9 มุ่งเน้นในการกำหนดวิธีการบัญชีและการประเมินการเงินเพื่อการประมาณการภาวะเงินล่าสุดขององค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจการเงิน มันมีความสำคัญในการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องและให้ข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจมีความเป็นไปตามความเป็นจริงของสถานการณ์การเงิน

TFRS9 ประกอบด้วยหลักการทางบัญชีและกฎระเบียบในการประมาณการภาวะเงิน รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมภายในเพื่อรับประกันความถูกต้องของการรายงานทางการเงิน มันมีเป้าหมายในการเพิ่มคุณภาพและความโปร่งใสในการรายงานทางการเงินขององค์กรในประเทศไทย

ความเป็นมาของ TFRS9

TFRS 9 ถูกนำเอามาใช้เพื่อปรับปรุงระบบการบัญชีและการรายงานทางการเงินในองค์กร โดยมีเหตุผลหลักมาจากสาเหตุดังนี้

 • ปรับปรุงมาตรฐาน TFRS 9 ถูกสร้างขึ้นเพื่อแทนที่มาตรฐานการบัญชีเดิมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าหลักทรัพย์และการจัดทำสำรองการสูญเสียเงินกู้ โดยมีการปรับปรุงและรวมมาตรฐานเก่าๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้มีความเป็นไปตามกระแสนวัตกรรมและปรับปรุงในวงการการเงินทั่วโลก
 • การประเมินค่าหลักทรัพย์ TFRS 9 มีการเปลี่ยนแปลงในวิธีการประเมินค่าหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดปัจจุบันและความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดทำสำรองการสูญเสียเงินกู้ตามเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้น
 • การรายงานทางการเงิน TFRS 9 มีเป้าหมายในการเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการรายงานทางการเงินขององค์กร ด้วยการเปลี่ยนแปลงในการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อแสดงผลผลิตทางการเงินและสภาวะการเงินให้มีความถูกต้องและมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การเงินจริงขององค์กร
 • ความสอดคล้องระหว่างประเทศ TFRS 9 เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้องค์กรในประเทศไทยสามารถสื่อสารและเปรียบเทียบข้อมูลการเงินกับองค์กรในประเทศอื่นได้โดยง่ายขึ้น ซึ่งสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการประเมินค่าบริษัท และส่งเสริมการลงทุนภายนอกในประเทศ
 • ความสอดคล้องกับสากล TFRS 9 เป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐานการบัญชีทางการเงินสากล (International Financial Reporting Standards: IFRS) ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีของสากล และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดทางการเงินระหว่างประเทศ

โดยรวมแล้ว TFRS 9 มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงระบบการบัญชีและการรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับมาตรฐานระดับนานาชาติ และช่วยเพิ่มความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือในการรายงานทางการเงินขององค์กรในประเทศไทย

เงื่อนไขของการจัดประเภทและการวัดมูลค่า (Classification and Measurement)

เงื่อนไขของการจัดประเภทและการวัดมูลค่า (Classification and Measurement) ในที่นี้อ้างถึงเงื่อนไขที่กำหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เพื่อการประเมินค่าหลักทรัพย์และการจัดทำสำรองการสูญเสียเงินกู้ นี่คือบางเงื่อนไขหลักที่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม:

 1. การจัดประเภท

  • หลักทรัพย์ที่จัดซื้อเพื่อการถือครองไว้ในระยะยาวจะถูกจัดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีการจัดประเภท “ถือครองไว้ในระยะยาว” และถูกนำไปต่อเนื่องในหมวดหลักทรัพย์นี้
  • หลักทรัพย์ที่มีเจ้าของและสามารถขายได้ในตลาดเสรี และมีการเพิ่มค่าจากการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดจะถูกจัดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีการจัดประเภท “หลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนราคาตลาด”
 2. การวัดมูลค่า

  • หลักทรัพย์ที่ถือครองไว้ในระยะยาวจะถูกวัดมูลค่าโดยใช้วิธีวัดเป็นมูลค่าที่สามารถมาหาได้ (amortized cost) หรือมูลค่าเปลี่ยนแปลงราคาตลาด (fair value through other comprehensive income: FVOCI)
  • หลักทรัพย์ที่มีการปรับเปลี่ยนราคาตลาดจะถูกวัดมูลค่าโดยใช้วิธีวัดเป็นมูลค่าเปลี่ยนแปลงราคาตลาด (fair value through profit or loss: FVTPL)
 3. การเปลี่ยนแปลงหรือการย้ายประเภท

  • การเปลี่ยนแปลงหรือการย้ายประเภทของหลักทรัพย์จะต้องมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มาตรฐานกำหนด โดยเฉพาะเรื่องของเจตนาร้ายชั่วคราว และต้องมีการเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อการรายงานที่ถูกต้องและเป็นระเบียบ

เงื่อนไขการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเหล่านี้มีความสำคัญในการประเมินค่าหลักทรัพย์ และการกำหนดสำรองการสูญเสียเงินกู้ขององค์กรทางการเงิน และช่วยให้องค์กรรับรู้และรายงานค่าของหลักทรัพย์ได้อย่างถูกต้องและโปร่งใสต่อผู้ใช้งานต่าง ๆ ในที่สุด

สรุปแนวคิดของ TFRS 9 / IFRS 9 และการจัดประเภทเพื่อบันทึกบัญชี

TFRS 9 (หรือ IFRS 9 ในระดับนานาชาติ) เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการประเมินค่าหลักทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้ในระยะยาวและสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่มีการซื้อขายในตลาดเสรี

แนวคิดหลักของ TFRS 9 คือการให้ข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเสถียรภาพของการประเมินค่าหลักทรัพย์และการบันทึกบัญชี และลดความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างการประเมินค่าหลักทรัพย์กับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

การจัดประเภทเพื่อบันทึกบัญชีใน TFRS 9 จะเน้นการจัดประเภทตามลักษณะความเสี่ยงและการจัดหมวดหมู่ตามลักษณะการจ่ายเงิน โดยหลักสำคัญได้แก่

 1. การจัดประเภทหลักทรัพย์ที่ถือครองไว้ในระยะยาว

  • หลักทรัพย์ที่จัดซื้อเพื่อถือครองไว้ในระยะยาวจะถูกจัดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีการจัดประเภท “ถือครองไว้ในระยะยาว” และถูกวัดมูลค่าโดยใช้วิธีวัดเป็นมูลค่าที่สามารถมาหาได้ (amortized cost) หรือมูลค่าเปลี่ยนแปลงของเงินเก็บเข้าและเก็บออก (fair value through other comprehensive income)
 2. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ

  • สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นการซื้อขายในตลาดเสรีจะถูกจัดให้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะการจ่ายเงิน โดยมีสามหมวดหมู่หลัก ได้แก่ มูลค่าที่สามารถมาหาได้ (fair value through profit or loss) และ มูลค่าที่สามารถมาหาได้โดยใช้วิธีวัดเป็นมูลค่าที่สามารถมาหาได้ (fair value through other comprehensive income)

การจัดประเภทและการวัดมูลค่าใน TFRS 9 จะช่วยให้ผู้ใช้งานทางการเงินมีข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสเกี่ยวกับค่าของหลักทรัพย์และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ที่บริษัทถือครอง และช่วยในการประเมินค่าสุทธิของสินทรัพย์และการกำหนดสำรองการสูญเสียในระบบการบัญชี นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสถียรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินค่าหลักทรัพย์กับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทางการเงินทั้งในภาคธุรกิจและภาคการเงิน.

รับลงโฆษณา

ไม่มีความคิดเห็น