รับลงโฆษณา

5 บริษัท รับประมาณราคางานก่อสร้าง ที่ไหนดี BOQ เชื่อถือได้

สารบัญหน้า

บริษัท รับประมาณราคางานก่อสร้าง BOQ คืออะไร

บริษัท รับประมาณราคางานก่อสร้าง คือบริษัทหรือผู้ประกอบการที่เสนอราคาหรือประมาณราคาในการดำเนินงานก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ให้กับลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง โดยประมาณราคาที่รับประมาณจะถูกคำนวณโดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ เช่น แบบแปลนงานก่อสร้าง รายละเอียดงานที่ต้องทำ สภาพแวดล้อม ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานก่อสร้างนั้น ๆ

การรับประมาณราคางานก่อสร้างจะช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างสามารถมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจว่าจะเริ่มโครงการก่อสร้างหรือไม่ และช่วยให้บริษัทหรือผู้รับประมาณราคาสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับราคาที่คาดว่าจะเสนอให้กับลูกค้า รวมถึงรายละเอียดงานและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างนั้น ๆ ให้กับลูกค้าได้

B.O.Q. คืออะไร

B.O.Q. ย่อมาจาก Bill of Quantities ซึ่งเป็นเอกสารทางวิศวกรรมหรือก่อสร้างที่ใช้ในการระบุและรายละเอียดงานต่าง ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการก่อสร้าง ซึ่งมักจะใช้ในกระบวนการประมาณราคางานก่อสร้างหรือในการเสนอราคาต่าง ๆ

B.O.Q. ประกอบด้วยรายการงานแยกตามประเภท และในแต่ละรายการจะระบุรายละเอียดที่จำเป็น เช่น ขอบเขตของงาน ปริมาณงานที่ต้องทำ เช่น ปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ ปริมาณค่าแรงงาน รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ เช่น มาตรฐานวัสดุที่ใช้ การทำงานในแต่ละขั้นตอน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประมาณราคางาน ใช้ในการเสนอราคาหรือใช้ในการจัดซื้อวัสดุและการวางแผนการทำงานของโครงการก่อสร้างได้

BOQ (Bill of Quantities) สำคัญอย่างไร

BOQ (Bill of Quantities) เป็นเอกสารสำคัญในการดำเนินโครงการก่อสร้าง และมีความสำคัญอย่างมากในด้านต่อไปนี้

 1. ประมาณราคา BOQ ช่วยในการประมาณราคางานก่อสร้างในลักษณะที่เป็นรายละเอียด รายการงานและปริมาณที่ต้องทำจะช่วยให้สามารถคำนวณต้นทุนของวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น ทำให้ผู้รับประมาณราคาสามารถเสนอราคาที่สอดคล้องกับขอบเขตและความต้องการของโครงการได้
 2. การเปรียบเทียบราคา BOQ เป็นเอกสารที่ใช้ในการเปรียบเทียบราคาระหว่างผู้รับประมาณราคาหลาย ๆ บริษัทหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยการเปรียบเทียบรายการงานและปริมาณจะช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกผู้รับเหมาที่มีความเหมาะสมและราคาที่เหมาะสมกับงานได้
 3. การจัดซื้อวัสดุและการวางแผน รายการงานและปริมาณที่ระบุใน BOQ ช่วยให้สามารถวางแผนการจัดซื้อวัสดุและวางแผนการทำงานในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถประมาณการจำนวนและปริมาณที่จำเป็นของวัสดุแต่ละประเภทได้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยลดความไม่แน่นอนและความขาดแคลนในการจัดซื้อวัสดุระหว่างการดำเนินงาน
 4. แบบแปลนงานและความสอดคล้อง BOQ เป็นเอกสารที่ช่วยให้แนวทางในการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามแผนและมีความสอดคล้องกับแบบแปลนงาน นอกจากนี้ รายการงานและปริมาณที่ระบุใน BOQ ยังช่วยให้สามารถตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของงานที่ทำได้

ดังนั้นการทำ BOQ (Bill of Quantities) เป็นเอกสารที่สำคัญในด้านการประมาณราคา การเปรียบเทียบราคา การจัดซื้อวัสดุ และการวางแผนในโครงการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างระมัดระวัง แม่นยำ และประหยัดทรัพยากรในการดำเนินโครงการได้มากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากการถอดแบบประมาณราคา

เมื่อลูกค้าได้รับการถอดแบบประมาณราคา (BOQ) จากบริษัทหรือผู้รับประมาณราคางานก่อสร้าง ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ต่อไปนี้:

 1. ข้อมูลประมาณราคาที่เป็นรายละเอียด ลูกค้าจะได้รับรายการงานแยกตามประเภทและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างที่ต้องทำ ซึ่งประกอบด้วยปริมาณงานที่ต้องทำ ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าทราบถึงรายละเอียดที่เป็นมาตรฐานและความต้องการของโครงการก่อสร้าง
 2. การเปรียบเทียบราคา BOQ ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาจากบริษัทหรือผู้รับประมาณราคาหลาย ๆ แห่ง โดยการสรุปรายการงานและปริมาณต่าง ๆ ที่ระบุใน BOQ ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคาและความสอดคล้องของราคากับขอบเขตและความต้องการของโครงการได้
 3. การตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน BOQ เป็นเอกสารที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของงานที่ระบุใน BOQ ว่าสอดคล้องกับแผนและความต้องการของโครงการหรือไม่ นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้ BOQ เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและปริมาณงานในกรณีที่ต้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขขอบเขตงาน
 4. การวางแผนการจัดซื้อและการดำเนินงาน รายการงานและปริมาณที่ระบุใน BOQ ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางแผนการจัดซื้อวัสดุและวางแผนการทำงานในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถประมาณการจำนวนและปริมาณที่จำเป็นของวัสดุแต่ละประเภทและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องได้ล่วงหน้า

ดังนั้น ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการถอดแบบประมาณราคา (BOQ) ในเรื่องข้อมูลและข้อมูลที่จำเป็นในการเปรียบเทียบราคา ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน และวางแผนการจัดซื้อและการดำเนินงานของโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนะนำ 5 บริษัท รับประมาณราคางานก่อสร้าง

Tampbuilder รับทำ BOQ ถอดแบบประมาณราคา ก่อสร้าง1. Tampbuilder.com รับทำ BOQ ถอดแบบประมาณราคา ก่อสร้าง

ทาง TAMPBUILDER (แทมป์บิวเดอร์) เป็นบริษัทที่มีบริการรับทำ BOQ (Bill of Quantities) และถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างในหลากหลายประเภทงาน เช่น งานโครงสร้าง, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบประปา, งานสถาปัตย์ รวมถึงการถอดแบบบ้านด้วย ทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากจะรับผิดชอบในการประเมินราคาก่อสร้างให้กับลูกค้า และมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน โดยได้ผ่านการทำงานในหลายๆ โครงการก่อสร้างมาแล้ว

TAMPBUILDER รับจ้างทำ BOQ (Bill of Quantities) และถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้าง (Structural Work), งานสถาปัตย์ (Architectural Work), งานระบบไฟฟ้า (Electrical Work), และงานระบบประปา (Sanitary Work) โดยสามารถให้บริการในหลากหลายประเภทโครงการ เช่น บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์, อาคารสำนักงาน, โรงงาน, โรงแรม, ถนน และโครงการสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งในโครงการขนาดเล็กและใหญ่

ทางบริษัทมุ่งหวังที่จะให้บริการรับประมาณราคาก่อสร้างที่คุ้มค่าและมีมาตรฐาน โดยใช้ระบบ BOQ ในรูปแบบของไฟล์ Excel ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถสื่อสารและตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม แนะนำให้ติดต่อ TAMPBUILDER (แทมป์บิวเดอร์) โดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่ต้องการ

ช่องทางติดต่อบริษัทรับประมาณราคางานก่อสร้าง


รับถอดแบบและประมาณราคา รับจัดทำ BOQ งานก่อสร้าง2. รับถอดแบบและประมาณราคา (รับจัดทำ BOQ. งานก่อสร้าง)

บริษัท proboq.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการรับทำ BOQ (Bill of Quantities) และประมาณราคางานก่อสร้าง โดยมีทีมวิศวกรและสถาปนิกที่มีความรู้และความชำนาญในการจัดทำ BOQ และการบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง บริการนี้เน้นไปที่โครงการรับเหมาก่อสร้างและโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับชั้นนำที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และรับผิดชอบโครงการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 50 โครงการ

proboq.com มีมาตรฐานการทำงานที่เที่ยงตรง แม่นยำ และสามารถตรวจสอบได้ สำหรับ BOQ ที่รับทำได้แก่งานโครงสร้าง (Structural Work), งานสถาปัตย์ (Architectural Work), งานระบบไฟฟ้า (Electrical Work), และงานระบบประปา (Sanitary Work)

หากท่านสนใจในบริการ BOQ หรือประมาณราคางานก่อสร้าง สามารถเข้าชมเว็บไซต์ proboq.com เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่ต้องการ

ช่องทางติดต่อบริษัทรับประมาณราคางานก่อสร้าง


3. THAI BOQ (ไทย บีโอคิว) เป็นบริษัทที่ให้บริการถอดแบบประมาณราคางานก่อสร้าง และเขียนแบบต่างๆ

เรามีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการอ่านแบบ การเขียนแบบ และถอดแบบ โดยเฉพาะในงานก่อสร้างภาคสนามและงานสำนักงาน มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษา และบริษัทเจ้าของโครงการ ในแวดวงธุรกิจก่อสร้างประเภทต่างๆมากว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ในการถอดแบบ ประมาณราคา ควบคุมต้นทุน และจัดทำ BOQ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์จริงในการทำงานกับโครงการมากกว่า 50 โครงการ

บริการของเราได้แก่:

ถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างและจัดทำ BOQ. เพื่อหาปริมาณงานและวัสดุ
ถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างและจัดทำ BOQ. เพื่อใช้ยื่นธนาคารและเข้าสู่ขั้นตอนก่อสร้าง
ถอดแบบประมาณราคาและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และประมาณราคาก่อสร้าง
ประเมินราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) เพื่อใช้ในการยื่นกู้ธนาคาร
ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับ

ช่องทางติดต่อบริษัทรับประมาณราคางานก่อสร้าง


บริษัทรับถอดแบบประมาณ BOQ - LEK ARCHITECT4. บริษัทรับถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง, จัดทำ BOQ – LEK ARCHITECT

LEK ARCHITECT เป็นบริษัทที่มีบริการถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างและจัดทำ BOQ ที่ครอบคลุมทุกด้านของงานก่อสร้าง โดยมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้เราให้ความสำคัญกับคุณภาพและความแม่นยำในการดำเนินงาน และใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา หากท่านมีความต้องการหรือสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและรับบริการจากทีมงานของเรา LEK ARCHITECT มีบริการให้คุณถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างและจัดทำ BOQ ดังนี้

 • ถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างและจัดทำ BOQ เพื่อหาปริมาณงานและวัสดุ
 • ถอดแบบประมาณราคาก่อสร้างและจัดทำ BOQ เพื่อใช้ยื่นธนาคารและเข้าสู่ขั้นตอนก่อสร้าง
 • ถอดแบบประมาณราคาและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และประมาณราคาก่อสร้าง
 • ประเมินราคาค่าก่อสร้าง (BOQ) เพื่อใช้ในการยื่นกู้ธนาคาร
 • ถอดแบบหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อจ้างเหมาค่าแรงกับผู้รับเหมา
 • ถอดแบบหาปริมาณวัสดุเพื่อคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงเพื่อประมูลงานก่อสร้าง และประมาณราคากลาง
 • ถอดแบบบ้าน ประมาณราคาก่อสร้าง ค่าวัสดุ และค่าแรง (BOQ) เพื่อยื่นกู้ธนาคาร
 • ทาง LEK ARCHITECT ยินดีให้บริการคุณในการถอดแบบและจัดทำ BOQ ที่ต้องการ

ช่องทางติดต่อบริษัทรับประมาณราคางานก่อสร้าง


Urebuild ถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ งานก่อสร้าง รับไม่แพง ได้มาตรฐาน5. Urebuild ถอดแบบประมาณราคา ทำ BOQ งานก่อสร้าง รับไม่แพง ได้มาตรฐาน

URebuild มีบริการที่ครอบคลุมในการถอดแบบและประมาณราคา (รับจัดทำ BOQ. งานก่อสร้าง) โดยเราเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์ที่มีความชำนาญในงานด้านนี้

บริการ BOQ ของเรามีดังนี้ การถอดแบบและประมาณราคา: เรามีทีมสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการถอดแบบและประมาณราคามากว่าหลายปี โดยเราเข้าใจการอ่านและเขียนแบบ และมีความเชี่ยวชาญในการถอดแบบ ทั้งในงานสำนักงานและงานสนาม

การจัดทำ BOQ (Bill of Quantities) เราจะทำการรวบรวมและจัดทำรายการปริมาณงานและวัสดุที่ต้องใช้ในโครงการก่อสร้าง ทำให้ท่านสามารถประเมินราคาและจัดทำแผนงานงานก่อสร้างได้อย่างเป็นระบบและรายละเอียด
เรามุ่งมั่นในคุณภาพและความแม่นยำในการทำงาน และใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา โดยเรามีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทที่ปรึกษา และธุรกิจก่อสร้างที่แตกต่างกันมากมาย รวมถึงมีการทำงานในโครงการต่างประเทศด้วย ดังนั้นเรามีความมั่นใจในการให้บริการทำ BOQ

ช่องทางติดต่อบริษัทรับประมาณราคางานก่อสร้าง


สรุปบริษัท รับประมาณราคางานก่อสร้าง ที่ไหนดี 

เมื่อคุณต้องการเลือกบริษัทที่รับประมาณราคางานก่อสร้าง ควรพิจารณาตัวเลือกต่อไปนี้

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ตรวจสอบว่าบริษัทมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในงานประมาณราคางานก่อสร้างหรือไม่ ดูผลงานที่เคยทำและบทความชี้แจงเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในด้านนี้

ความเป็นมืออาชีพ ตรวจสอบว่าบริษัทมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและคุณภาพในการประมาณราคางานก่อสร้าง มีสถานที่ทำงานที่เหมาะสมและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือไม่

การรับรองคุณภาพ ตรวจสอบว่าบริษัทมีการรับรองคุณภาพในการประมาณราคางานก่อสร้าง อาทิเช่น ISO 9001 หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง

รีวิวและความเคารพ ค้นคว้าความคิดเห็นและรีวิวจากลูกค้าเก่าๆ เพื่อเข้าใจถึงประสบการณ์ของพวกเขากับบริษัท รวมถึงความเคารพและภาพลักษณ์ของบริษัทในวงกลมงานก่อสร้าง

ความเข้าใจและการสื่อสาร ติดต่อบริษัทเพื่อเข้าใจถึงวิธีการทำงาน การสื่อสาร และความเข้าใจต่อความต้องการของคุณ ควรให้คำแนะนำและแนวทางในการประมาณราคาให้ชัดเจน

ราคา ทำคำนวณเปรียบเทียบราคาระหว่างบริษัทที่คุณพิจารณา อย่างไรก็ตาม ราคาไม่ควรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ควรพิจารณาคุณภาพและความเชี่ยวชาญของบริษัทด้วย

การเลือกบริษัทที่รับประมาณราคางานก่อสร้างอย่างรอบคอบและมีข้อมูลที่เพียงพอจะช่วยให้คุณตัดสินใจที่ถูกต้องและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการก่อสร้างของคุณ

รับลงโฆษณา

ไม่มีความคิดเห็น